単語編集(中国語)

A.I.VOICE Editor では、単語辞書にユーザー独自の読み方を指定した単語を登録することができます。
本項では、中国語の単語辞書について解説します。
※ 本機能は中国語ボイスがインストールされた環境でのみご利用可能です。また、登録された単語は中国語ボイスでの読み上げ時のみ有効となります。日本語の単語辞書に関しては 単語編集 を参照してください。

単語(中国語)を新規登録する

メニューの「ツール」->「単語登録(中国語)」を選択すると、単語登録(中国語)画面が表示されます。
_images/ChineseWordEdit.png

見出し

単語の表記を全角漢字で入力します。

発音

単語の発音を入力します。記法については 発音の表記ルール を参照してください。

単語(中国語)の登録

全ての項目を入力後、「登録」ボタンを押下するとユーザー単語辞書(中国語)に単語が登録されます。
※ 単語は見出しが一致した場合に同一の項目とみなされます。単語を新規作成した場合でも、見出しが一致する項目が既に登録されている場合はその項目に上書きされます。

単語(中国語)を編集する

単語一覧(中国語)画面で単語を選択して「編集」ボタンを押下すると、選択した単語の単語編集画面を表示します。
以降の処理は、通常の新規登録と共通です(「単語(中国語)を新規登録する」参照)。
※ 前述の通り単語は見出しが一致した場合に同一の項目とみなされるので、既存の項目を編集する場合でも見出しを変更すると新規の項目として登録されます。(「編集」ボタン押下時に選択していた項目は削除されません。)

単語(中国語)を削除する

単語一覧(中国語)画面で項目を選択し「削除」ボタンを押下することで選択されている項目が削除されます。

発音の表記ルール

単語の発音は、ピンインと四声の組み合わせで記述します。
ピンインは後述する一覧の物が利用可能です。
四声は 0 から 4 の半角数字で指定し、0 が軽声、1 ~ 4 が第一声から第四声を表します。
例)

KotonohaTalk (コトノハトーク)

ke3tong3nuo4ha1tou4ku0

茜 (アカネ)

a1ka1nei4

葵 (アオイ)

a1wo1yi1

ピンイン一覧

a

o

e

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

ong

ii

iii

i

ia

ie

iao

iou

ian

in

iang

ing

iong

u

ua

uo

uai

uei

uan

uen

uang

ueng

v

ve

van

vn

a

o

e

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

yi

ya

ye

yao

you

yan

yin

yang

ying

yong

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

yu

yue

yuan

yun

b

ba

bo

bai

bei

bao

ban

ben

bang

beng

bi

bie

biao

bian

bin

bing

bu

p

pa

po

pai

pei

pao

pou

pan

pen

pang

peng

pi

pie

piao

pian

pin

ping

pu

m

ma

mo

me

mai

mei

mao

mou

man

men

mang

meng

mi

mie

miao

miu

mian

min

ming

mu

f

fa

fo

fei

fou

fan

fen

fang

feng

fu

d

da

de

dai

dei

dao

dou

dan

den

dang

deng

dong

di

dia

die

diao

diu

dian

ding

du

duo

dui

duan

dun

t

ta

te

tai

tao

tou

tan

tang

teng

tong

ti

tie

tiao

tian

ting

tu

tuo

tui

tuan

tun

n

na

ne

nai

nei

nao

nou

nan

nen

nang

neng

nong

ni

nie

niao

niu

nian

nin

niang

ning

nu

nuo

nuan

nun

nv

nve

l

la

lo

le

lai

lei

lao

lou

lan

lang

leng

long

li

lia

lie

liao

liu

lian

lin

liang

ling

lu

luo

luan

lun

lv

lve

g

ga

ge

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

gong

gu

gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

k

ka

ke

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

keng

kong

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

h

ha

he

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

heng

hong

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang

j

ji

jia

jie

jiao

jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

ju

jue

juan

jun

q

qi

qia

qie

qiao

qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

qu

que

quan

qun

sx

xi

xia

xie

xiao

xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

xu

xue

xuan

xun

zh

zha

zhe

zhai

zhei

zhao

zhou

zhan

zhen

zhang

zheng

zhong

zhi

zhu

zhua

zhuo

zhuai

zhui

zhuan

zhun

zhuang

ch

cha

che

chai

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chong

chi

chu

chua

chuo

chuai

chui

chuan

chun

chuang

sh

sha

she

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

shong

shi

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shun

shuang

r

re

rao

rou

ran

ren

rang

reng

rong

ri

ru

ruo

rui

ruan

run

z

za

ze

zai

zei

zao

zou

zan

zen

zang

zeng

zong

zi

zu

zuo

zui

zuan

zun

c

ca

ce

cai

cao

cou

can

cen

cang

ceng

cong

ci

cu

cuo

cui

cuan

cun

s

sa

se

sai

sao

sou

san

sen

sang

seng

song

si

su

suo

sui

suan

sun